Agenda Gemeentevergadering 15 mei 2010 en Parochiejaarverslag 2009

  

Oud-Katholieke parochies van de

H.H. Petrus en Paulus

en de

H.H. Johannes en Willibrordus

Ruysdaelstraat 39

1071 XA Amsterdam

UItnodiging en Agenda voor de Voorjaarsgemeentevergadering

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de voorjaarsgemeentevergadering op

Zondag 16 mei 2010 om 12.00 uur in de Gemeentekamer

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 1. Mededelingen vanuit het bestuur

 1. Notulen van de gemeentevergadering van 25 oktober 2009

 1. Jaarverslag 2009 en informatie over de jaarrekening 2009

 1. Bespreking Parochiescan, zie bijlage.

 1. Stand van zaken restauratie

 2. Synodebesluit 17 april 2010. Jan Muijsert licht de bijbehorende bijlage toe

 1. Rondvraag

 2. Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie.

Dick Schoon, pastoor/voorzitter Will Keman, secretaris

 

Jaarverslag 2009 van de oud-katholieke parochie van de HH. Petrus en Paulus, Johannes en Willibrordus te Amsterdam-Aalsmeer.

1. BESTUUR

1a. Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestond in 2009 uit pastoor Dick Schoon, tevens bisschop van Haarlem; Howie Adan, assisterend pastoor tot september 2009; Jarek Kubacki, pastoraal werker vanaf 1 oktober 2009; Jan Muijsert, penningmeester, restauratie en fondsenwerving; Will Keman, secretaris-2e penningmeester, ledenadministratie; Alexandra Gerny, publiciteit en parochieblad. Op 4 januari werden Jan en Alexandra als kerkmeester geïnstalleerd.

Het kerkbestuur vergaderde op 19 januari, 16 februari, 19 maart, 22 april, 14 mei, 15 juni, 9 juli, 31 augustus, 22 oktober en 12 december. Bestuurlijke onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen waren met name de financiën (vaststellen jaarrekening 2008 en begroting 2010), de actie Kerkbalans en de restauratie van kerkdak en orgel. In het kader van de actie Kerkbalans werd dit jaar aan alle ingeschreven parochianen (263) een brief met een verzoek om een bijdrage verstuurd, volgens de gegevens van de landelijke SILA-lijst en inclusief de adressen in Aalsmeer (ca. 30). Het ledenbestand werd daartoe kritisch doorgenomen en zag er na deze operatie als volgt uit:

eind 2008eind 2009

meelevende leden 81 81

gastleden 4 14

slapende leden 178154

totaal 263 249

Voor de exploitatie van het kerkcomplex in Aalsmeer, dat onder verantwoordelijkheid van de Haarlemse Bisschopskas valt en waaraan geen afzonderlijke formatie voor pastoraat is verbonden, fungeert een werkgroep bestaande uit pastoor Dick Schoon, Jacob Spaans (contactpersoon verhuur, bewoner pastorie), Han Louman (informatie) en Edward Smit (financiën namens de Bisschopskas). De werkgroep kwam bijeen op 18 februari, 10 juni en 17 november. Tijdens dit overleg werden de gang van zaken rond de maandelijkse diensten en de overige activiteiten in het kerkgebouw besproken.

1b. Gemeentevergaderingen

De statutair voorgeschreven gemeentevergaderingen vonden in Amsterdam plaats op 19 mei met 15 aanwezigen en 10 afmeldingen, en op 25 oktober met 20 aanwezigen, 6 afmeldingen. De ontwikkelingen binnen de parochie en de agenda van de landelijke Synode waren belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gesteld.

1c . Pastorale bezetting

Assisterend pastoor Howie Adan gaf te kennen geen verlenging van zijn aanstelling te willen, omdat hij naar zijn eigen mening mede vanwege het Nederlands teveel moeite had om zich volledig in te zetten. Het kerkberstuur betreurde dit zeer, ook omdat de inzet van Howie zeer gewaardeerd werd. In de dienst van 23 augustus namen we afscheid van hem en zijn gezin. In de vacature die door het vertrek van Howie onstond werd per 1 oktober gedeeltelijk voorzien door pastoraal werker Jarek Kubacki, die een aanstelling voor een jaar van 30% kreeg. Incidenteel fungeert Luigi Licari als diaken aan het altaar, voorzover zijn drukke werkzaamheden bij de bank en zijn gezondheid dit toelaten.

1d. Restauratie

Veel tijd en geld is besteed aan de voorbereiding van de restauratie van het kerkdak en het orgel. Eind december zijn de monumenten-, sloop- en bouwvergunningen ontvangen. De fondsenwerving is gestart. Mede door de recessie worden er veel vragen om toelichting gesteld, die secretaris en penningmeester zoveel mogelijk probeerden te beantwoorden. In 2009 werd er slechts één toezegging voor een bijdrage ontvangen.

Er werden offertes gevraagd voor het schoonmaken en/of restaureren van de altaarschilderijen. De bedragen lopen zo ver uiteen, dat advies is ingewonnen bij de commissie voor de pretiosa. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

1e. Publiciteit

 • Het parochieblad Ons Klankbord verscheen zes maal. De redactie ligt in handen van Dick Schoon en Alexandra Gerny, terwijl de laatste ook de opmaak verzorgt. Jan Muijsert zorgt vervolgens voor het drukken en verzenden, terwijl Will Keman de adresadministratie bijhoudt. In december werd zoals gebruikelijk een acceptgiro bijgevoegd, waarmee de lezers niet alleen hun waardering voor het blad kunnen uitdrukken, maar ook daadwerkelijk de kosten van productie en verzending helpen dragen.

 • Op de leestafel in de kerk ligt informatie voor belangstellenden over de Oud-Katholieke Kerk, de Amsterdamse parochie, de bezienswaardigheden in het kerkgebouw en de kinderkerk. Ook verkochten we dvd’s van de bisschopswijding en de promotie-dvd van de landelijke kerk, het vastenboekje ‘Micha en de anderen’ en het Adventsboekje.

 • In het najaar kregen we zes grote rolbanieren geschonken, waarop algemene informatie over de kerk te lezen is. De schenking werd gedaan door de IJmuidense parochies, die daarmee de Amsterdamse zusterparochie wilde laten delen in een legaat uit de nalatenschap van Coby Blinkhof-Lok.

 • Andere schenkingen betroffen een kerstal met figuren (van een anonieme schenker) en een witte koorkap met stola van de familie Schenk.

 • Om de activiteiten op het gebied van de publiciteit te coördineren was een pr-werkgroep gestart. De werkgroep hield zich onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur bezig met de inventarisatie, planning en coördinatie van pr-activiteiten. In het najaar is de groep gestopt wegens tijdsgebrek van de deelnemers.

 • Rond de hoogfeesten werd extra publiciteit verzorgd in kranten en met posters. Ook dit jaar werden er rond Pasen en Kerstmis flyers gemaakt, waarvan er 2500 door vrijwilligers in de omgeving van het kerkgebouw zijn verspreid. Ook werden er affiches op A4 formaat in winkels in de buurt opgehangen. We hebben de indruk dat de publiciteit goed werkt, omdat er onbekenden zijn die met de folder in de hand de diensten komen bezoeken.

 • De website dient vooral de externe informatievoorziening. Femmy Janson fungeerde als webmaster, bijgestaan door Inge Paessens. De laatste verhuisde medio 2009 naar Keulen, waarna haar taak werd overgenomen door Pieterbas Arens.

 • In de gemeentekamer repeteren op vier avonden in de week evenzoveel koren. De kerk werd dit jaar tweemaal verhuurd voor een concert, een maal voor een specifieke bijeenkomst en tweemaal voor een huwelijksvoltrekking. De coördinatie van de verhuur ligt bij Jan Muijsert en Dolly van de Laar. Aparte vermelding verdienen bijzondere koorconcerten: op 6 augustus dat van het Choir of Great St Mary’s University Church uit Cambridge, onder leiding van Sam Hayes; en op 10 oktober en 13 december van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor onder leiding van Caro Windt. Met de verhuur heeft de parochie niet alleen extra inkomsten, maar timmert ze ook op een bescheiden wijze aan de weg.

 • Ook de openstelling op zaterdagmiddag en – indien mogelijk – op woensdagmiddag, draagt bij tot de bekendheid van de kerk. De coördinatie van de kerkwachten lag in handen van Jan Hübscher, die deze taak – evenals zijn betrokkenheid bij de verzorging van publiciteit – vanwege gezondheidsproblemen helaas moest opgeven. Tijdens een overleg met de kerkwachten op 20 september werd Gertjan Arentsen als nieuwe coördinator aangewezen, terwijl de publiciteit rond de concerten bij kerkopstenstelling door Lidwien van Buuren wordt verzorgd. Ook werden de tijden van de openstelling iets gewijzigd.

1f. Bisdom en landelijke kerk

 • De nieuwjaarsvespers te Haarlem op 4 januari en de oliewijding op 6 april werden door verschillende parochianen meegevierd.

 • Op 21 maart hebben Alexandra Gerny en Will Keman de kerkmeestersdag te Amersfoort bijgewoond.

 • De bijeenkomst “Wat is dat eigenlijk oud-katholiek? “georganiseerd door de werkgroep Toerusting en vorming te Utrecht is bijgewoond door Femmy Janson, Trees Grimmon en Will Keman.

 • Op 19 september liepen enkele parochianen mee met de wandeltocht rond Egmond, die door de St Willibrord Society voor de samenwerking van oud-katholieken en anglicanen werd georganiseerd.

 • Op 24 oktober vond in Hilversum een dag voor nieuwe oud-katholieken plaats, waar enkele van onze parochianen aan deelnamen.

 • Op 21 november kwam de Synode bijeen, waar Fedor Tanke en Will Keman de parochie vertegenwoordigden. Naast de gebruikelijke onderwerpen als het verslag van het Collegiaal Bestuur, de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 van de landelijke kerk werd de stand van zaken besproken met betrekking tot het groei-proces dat onze kerk enkele jaren geleden is gestart. Hoewel er op vele plekken daadwerkelijk een bescheiden groei in activiteiten en/of toenemende aantallen leden of kerkgangers kan worden geconstateerd, vertaalt dit zich maar zeer ten dele in ook een financiële groei. De kerk moet zich verder inspannen om de kosten te beheersen en de inkomsten te vergroten. De contouren van een plan hiertoe worden door het Collegiaal Bestuur op een extra Synodezitting op 17 april 2010 besproken, waarna de concrete invulling volgt.

2. VIEREN

2a. Kerkdiensten

Elke zondag werd om 10.00 uur de eucharistie gevierd. Ook de jaarlijkse oecumenische viering van de samenwerkende kerken in Amsterdam-Zuid, dit jaar op 27 september, vond in ons kerkgebouw plaats. Deze kerken organiseerden in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken een serie vesperdiensten, waarvan er één, op 21 januari, in onze kerk plaatsvond.

Het gemiddeld aantal aanwezigen op zondagmorgen was buiten de hoogfeesten:

jaar:zondag:feestdagen: aanvullende diensten:

2009 39 72 22

2008 35 70 26

2007 37 58 20

2006 35 85 15

2b. Bijzonderheden

 • Aansluitend op de viering van de eucharistie op nieuwjaarsdag om 16.00 uur werd een nieuwjaarsontmoeting gehouden met hapjes en drankjes die de gemeenteleden meebrachten.

 • Op 18 januari werd het vormsel bediend aan Gertjan Arentse, Daan Kramer Schippers en Sabine Poiesz.

 • Op 21 januari werd een nieuw begin gemaakt met vesperdiensten, die zoveel mogelijk elke laatste zaterdag van de maand ter afsluiting van de kerkopenstelling om 16.30 uur werden gezongen.

 • Vier volwassenen traden in onze parochie tot de Oud-Katholieke Kerk toe, terwijl er één overkwam uit een andere parochie. Er werden vijf kinderen gedoopt, één keer was er een huwelijksinzegening van parochianen, terwijl er twee keer een uitvaart vanuit het kerkgebouw plaatsvond.

 • Op 7 juni was er een extra openstelling van het kerkgebouw in het kader van de manifestatie ‘Geloven in Oud-Zuid’ van het stadsdeel Oud-Zuid. Aan de Open Monumenten Dagen deden we dit jaar alleen op zaterdag 12 september mee.

 • Met name in de Advent- en de Vastenperiode werden de kerkdiensten opgeluisterd met muzikale optredens van solisten en koren, zoals de gregoriaanse Schola Rhythmus et Metrum onder leiding van Dick van Kampen, de Anglican Singers onder leiding van Martin van Bleek en het Lassus Consort onder leiding van Arjan van Dijk. Op 29 november werd ’s middags het Adventsoratorium ‘Het eerste licht’ opgevoerd door een adhoc ensemble onder leiding van Theresa Takken.

 • Zesmaal werd er kinderkerk georganiseerd: 4 januari (Driekoningen), 1 februari (Maria Lichtmis), 5 april (Palmzondag-Pasen), 31 mei (Pinksteren), 4 oktober (H. Franciscus) en 20 december (Kerstmis).

2c. Vrijwilligers

 • Als misdienaars fungeerden Bert Spoelder, Fedor Tanke, Daan Kramer Schippers, Cassandra de Zorzi en Joëlle Girigorie.

 • Fedor Tanke en Gertjan Arentsen doen het kosterswerk en doen kleine klusjes; laatstgenoemde verzorgt ook het liturgisch linnengoed.

 • De bloemversiering op het altaar werd verzorgd door Jansje Mensink-Horeman (tot eind 2009), Hélène Faasen (tot najaar 2009), Dolly van de Laar, Lidwien van Buuren en Trees Grimmon. Er wordt momenteel naar versterking van de groep gezocht.

 • Het kerkkoor bestaat uit de vaste zangers Dolly van de Laar, Lidwien van Buuren, Ben Bles, Daniel Klink en Gertjan Arentsen; laatstgenoemde is tevens koorleider. Incidenteel werd het koor versterkt door Lisette van Veluw, Milou de Rooij en Jitske Kuiper. Op 4 maart vergaderde het koor over de algehele gang van zaken. Verschillende koorzangers verzorgen ook de maandelijkse vesperdiensten.

 • We zijn gezegend met een respectabel aantal organisten, die trouw de diensten verzorgden: Jan de Wit, Aja Leemans, Lisette van Veluw en Charlotte Marchandise. Ook Wijnand van Klaveren verzorgde een dienst, terwijl Hein Schaaij zijn orgelspeelbeurten dit jaar heeft afgebouwd.

 • Als deurwachtenfungeerden in 2009 Will Spoelder-Bogerd, Henk van Appeldoorn, Jan Muijsert, Jan Hübscher, Frans Kenninck en Will Keman. Soms maar niet altijd wordt deze functie gecombineerd met het lezen van de Schriftlezingen tijdens de dienst. Dat gebeurde in 2009 door Henk van Appeldoorn, Jan Hübscher, Frans Kenninck, Alexandra Gerny, Steven Walker, Nico Benard, Will Keman en Jan Muijsert.

 • De kinderkerkleiding bestond in 2009 uit Roeland Dekkers en Esther Leemrijse-Maijs. Esther gaf in het najaar aan zich met haar gezin te concentreren op de parochie Haarlem, waar zij ook woont. We zoeken naar versterking van de leiding.

 • Het collecteren wordt in de meeste diensten verzorgd door Nico Benard die de collecte na afloop van de dienst ook samen met een deurwacht of kerkmeester telt.

 • Na de dienst is er koffiedrinken, dat vóór de dienst wordt voorbereid en daarna verzorgd door Trees Grimmon, Ben Bles en Will Keman.

 • Het schoonmaken van het kerkgebouw en gemeentekamer wordt al meer dan dertig jaar uitgevoerd door mevrouw J.A. Berkhout-Tol.

 • De kerkwachtenmaken het mogelijk dat de kerkopenstelling op woensdag- en zaterdagmiddagen kan plaatsvinden. De tijden van de openstelling moesten worden aangepast aan de beschikbaarheid van de groep kerkwachten, zodat de kerk op woensdagmiddag open is van 13.00-17.00 uur als Bart en Yvonne van den Burg-von Wartburg de dienst kunnen waarnemen, en op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Op zaterdag zijn ingeroosterd: Ger Kortleve-Broeder, Aja Leemans, Lidwien van Buuren, Will Keman, Dolly van de Laar, Frans Kenninck, Femmy Janson-Oosterhagen, Trees Grimmon, Geert Heetebrij, Ben Bles, Gertjan Arentsen en Marina van der Waag. Op 20 september vond een overleg met de betrokkenen plaats.

 • De verhuur van kerk en gemeentezaal wordt gecoördineerd door Jan Muijsert en uitgevoerd door Dolly van de Laar, Trees Grimmon en Will Keman.

3. LEREN

3a. Jeugd- en jongerenwerk

Zoals eerder gemeld werd er in 2009 zes keer kinderkerk georganiseerd. Omdat actieve jongeren in de leeftijdcategorie van 8 tot 18 jaar in de parochie vrijwel ontbreken, namen geen parochianen deel aan volleybaldag of de jeugdkampen.

Op 13 juni organiseerde onze parochie de jongerendag van het Bisdom Haarlem. Na een voorbereiding door een kleine werkgroep ontvingen we ruim 30 jongeren en enkele begeleiders. Het weer werkte optimaal mee, de chocolade workshop was een succes, evenals de puzzeltocht. Bij de afsluitende dienst in de kerk en barbecue in de tuin van de pastorie waren ruim 50 mensen aanwezig. Dank aan de vrijwilligers die dit hielpen organiseren!

3b. Mirakel

Het Mirakel – de voormalige 30+-groep – kwam acht keer bijeen: op 17 februari, 18 maart, 15 april, 12 mei, 23 juni, 22 september, 21 oktober en 15 december, telkens ten huize van een van de deelnemers die de maaltijd verzorgt. Aan de hand van een onderwerp dat een van de andere deelnemers heeft voorbereid vindt vrijwel altijd een geanimeerd gesprek plaats en in het Klankbord is een verslag van de ontmoetingen te lezen.

3c. Bijbelkring

De bijbelkring kwam in het afgelopen jaar dertien keer bijeen op 6 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 13 mei, 8 en 30 juni, 21 september, 13 oktober, 16 november en 7 december. Pastoor Dick Schoon leidde de groep, en bij afwezigheid nam Lidwien van Buuren de honneurs waar. Veertien parochianen en gasten nemen aan de groep deel.

3d.Seniorenochtenden

De seniorenochtenden georganiseerd door Dolly van de Laar vonden plaats op 14 januari, 18 maart en 20 mei. De bijeenkomsten werden wegens ziekte van enkele deelnemers na de zomer opgeschort.

3e. Oecumene

Onder de oecumenische activiteiten van de parochie moeten allereerst de gezamenlijke kerkdiensten worden genoemd, die al eerder werden vermeld. Daarnaast ontmoeten afgevaardigden van de kerken elkaar in de Raad van Kerken Amsterdam en – in de kleinere kring van het stadsdeel – in die van Amsterdam-Zuid. De voorgangers van de kerken in Zuid kwamen enkele keren bijeen, meestal om de oecumenische diensten voor te bereiden.

4. DIENEN

4a. Huis- en ziekenbezoek

Zoals gewoonlijk bezochten de pastoors en leden van de bezoekgroep ook in het afgelopen seizoen de zieken, met name in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen, en hen die aan huis zijn gebonden.

De bezoekgroep bestaande uit Wil Benard-Schonagen, Ger Kortleve-Broeder, Dolly van de Laar en Will Keman heeft moeten besluiten zich in deze samenstelling op te heffen. Op 16 april kwam de groep voor het laatst bijeen. Pastoor Howie Adan maakte een opzet voor een doorstart, die door zijn vertrek is blijven liggen. Will Keman en Ben Bles treffen samen met de pastoor momenteel de voorbereidingen voor een nieuwe start.

4b. Vastenactie

De vastenactie was dit jaar bestemd voor het Citypastoraat in Rotterdam. Onder de enthousiaste leiding van Dolly van de Laar haalden we € 560.00 op.

4c. Maaltijden

De hapjes en drankjes in aansluiting op de nieuwjaarsdienst zijn inmiddels een traditie geworden, waar veel parochianen aan meedoen.

Op tweede Paasdag 13 april vond een ‘Abrahams maaltijd’ in de gemeentezaal en de kerk plaats, een nieuwe en vooral laagdrempelige activiteit om vrienden en kennissen van parochianen voor de kerk te interesseren. Zo’n 24 mensen gaven aan de oproep gehoor en zaten aan bij een driegangenmaaltijd die zoveel mogelijk bijbelse componenten bevatte, zoals linzensoep, een stoofschotel met lam en een toetje met granaatappel, noten en honing. De organisatie berustte bij Joris Koopman, Ben Bles, Hans Huissoon, Rob Leemrijse en Gertjan Arentsen.

Op 30 augustus startten we het nieuwe seizoen met een gemeentelunch.

5. KERKELIJKE STAND

5a. Gedoopt

3 januari Angela Elisabeth Margriet, dochter van Niels Claren en Carina Verbeek (Aalsmeer)

10 mei Willem Robert Joannes, zoon van Ernst van de Water en Carolina van Iperen

11 oktober Cassanda Priscilla de Zorzi, dochter van Veronica Venetië en Allan Poli

11 oktober Joëlle Sacha, dochter van Dagmar Girigorie en Rob Vlaanderen

1 november Thomas Lucas Eugene, zoon van Shamilla Landa en Luuk Verholt

5b. Gevormd

18 januari Gertjan Paul Arentsen

18 januari Sabine Elisabeth Poiesz

18 januari Daan Kramer Schippers

5c. Eerste heilige communie

11 oktober Cassanda Priscilla de Zorzi

11 oktober Joëlle Sacha Girigorie

5b. Toegetreden / ingekomen

31 mei Lisette van Veluw

25 oktober Jitske Kuiper

9 november Theresia Bernardina Maria Grimmon

29 november Roeland Dekkers

29 november Lambert Jordens

 

5e. Overleden

11 juli Theresia Sophia Bruggink-van Veen, 89 jaar

27 november Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn, 89 jaar

29 november Petronella Johanna Guntenaar, 92 jaar

31 november Gerarda Rab-Visser, 91 jaar

5f.Vertrokken

naar Maastricht: Hélène Faasen, Anne Marie Thus, Nathan en Myrtle

naar Haarlem: Rob Leemrijse, Esther Leemrijse-Maijs, Collin en Benjamin

Amsterdam, 24 maart 2010

D.J. Schoon, pastoor – W.J.Keman, secretaris