Verklaring Veiligheidspact tegen Discriminatie nav de Nashvilleverklaring

“Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft met afschuw kennis genomen van de wijze waarop in de dit weekend uitgegeven ‘Nashvilleverklaring’ over ‘Bijbelse seksualiteit’ wordt gesproken over homoseksualiteit en transgender zijn.

Het Pact staat voor stellingnemen  tegen iedere vorm van  fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van LHBT´ers, joden, moslims, Afro-Nederlanders en andere (minderheids)groepen.

Hoewel ook wij de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en gewetensvrijheid een groot goed vinden, wijzen wij vooral bepaalde elementen in de verklaring nadrukkelijk af.  
Zo wordt in artikel 7 gesteld dat je je als gelovige “niet zou mogen zien en positioneren als persoon met een homoseksuele en transgenderidentiteit”. Hiermee worden (gelovige) mensen die dat wel doen afgewezen. Wij vinden dat een respectloze, kwetsende en vooral ook intolerante stellingname, die dialoog of debat onmogelijk maakt.   
 
Kwalijk vinden wij ook de uitspraak dat het zondig is om “homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren” (artikel 10). Iedereen die daar anders over denkt – en  in het bijzonder christenen – wordt daarmee opgelegd wat zij moeten denken. Dat is in onze optiek een ernstige beperking van de gewetensvrijheid.  
 
In de Preambule van het Veiligheidspact staat het volgende: 
De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen. Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.

Wij roepen de ondertekenaars van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring – in het bijzonder ook in hun eigen kring – op in deze geest om te gaan met mensen met een homoseksuele- of transgenderidentiteit.  
 
Wij vinden het een belangrijk en bemoedigend signaal dat een aantal christelijke LHBT+-organisaties onlangs opnieuw subsidie heeft ontvangen van het ministerie van OCW om de sociale acceptatie van LHBT´ers in christelijke kring te vergroten. Dat blijkt dus meer dan nodig.”  
 
Namens de kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, 
Joke Jongejan, Dialoog in Actie 
Henk Meulink, Raad van Kerken Amsterdam 
 
9 januari 2019

 

Kijkt u voor de volledige reactie op de website van de Raad van Kerken Amsterdam: reactie Nashvilleverklaring