Kerstmis 2018

Kerstmis: Gods heden

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus van Nazareth. De kerk belijdt Jezus als ‘de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komt’, zoals Martha zegt in haar ontmoeting met hem (Johannes 11, 27). De term ‘Christus’ – of ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Gezalfde’ in het Nederlands – is niet zomaar een titel die aan een bijzonder mens wordt gegeven, maar drukt het goddelijke wezen uit van degene van wie we de geboorte vieren. Hij is de Verlosser die de Heer God zijn volk vanaf den beginne toezegde, in wie alle beloften van God in vervuld worden en met wie Gods koningschap in deze wereld aanbreekt. Wie de eeuwenlange geschiedenis van Gods volk die de Bijbel beschrijft overziet, moet het wel gaan duizelen bij de gedachte dat de tijd rijp is en de belofte van God vervuld gaat worden. Vandaar dat ook alleen een engel die boodschap kan brengen: ‘Zie, ik verkondig ik u grote vreugde, die heel het volk ten deel zal vallen: heden is u geboren de Zaligmaker, dat is Christus, de Heer, in de stad van David’ (Lukas 2,10-11).

Wat betekent die afdaling van God in de menselijke gestalte van zijn Zoon? Dat wordt onder woorden gebracht in de retorische vraag die we in een van onze eucharistische gebeden aan God voorleggen: ‘Hebt Gij U niet zelf met ons menszijn bekleed, om ons door uw godheid tot leven te wekken?’ De vragende vorm waarmee we God in dit gebed naderen, is de uitdrukking van onze schroom ten aanzien van de onvoorstelbare rijkdom van de verlossing die Hij ons schenkt. Overgeleverd aan onze zonde en schuld verdienen wij die verlossing volstrekt niet en kunnen wij die dan ook maar nauwelijks bevatten. En toch krijgen we die verlossing als geschenk: het leven in Gods heerlijkheid, over alle grenzen van zonde, schuld en onze aardse beperktheid heen.

Op zondag 23 december vieren we ’s ochtends de vierde zondag van de Advent. Na de dienst versieren we de kerk en zetten we de kerstboom – met onze jaarlijkse dank aan Steven en Henk – en de kerststal op, hopelijk met hulp van velen. Op Kerstavond vieren we om 19.00 uur ons inmiddels ingeburgerde kinderkerstfeest en om 21.30 uur de kerstavonddienst, met vanaf 21.00 uur samenzang van kerstliederen en na afloop een glas wijn.

 

– Dick Schoon

(zie voor de volledige tekst ons Klankbord)