Vastenactie 2014

Dit jaar wordt de opbrengst van de Vastenactie van de Oud-Katholieke Kerk bestemd voor een project van de in Nederland opgerichte christelijke organisatie Healthy Vine (“gezonde rank”), die tegelijkertijd een NGO (Non Gouvernementele Organisatie) in Oeganda is en daarmee onafhankelijk is van de lokale kerk en de overheid. Deze NGO wordt met name gesteund door verschillende (Anglicaanse en Oud-Katholieke) kerken/parochies uit Nederland, België, Ierland en Engeland. Het bestuur van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland onderhoudt al jarenlang contacten met het Anglicaanse echtpaar Dennett onder wiens leiding de Healthy Vine zich al vele jaren richt op de verbetering van de levensstandaard van de bevolking in Oeganda.
 

Dit gebeurt door gezondheidszorg enerzijds en preventie anderzijds. Bij de preventie hoort ook het verbeteren van de leefomstandigheden, de voedsel- en watervoorziening, alsook een toekomstgerichte wijze van landbouw. Bij het vastenproject 2014 gaat het om een onderdeel hiervan: de uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. Deze brengen niet alleen fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouwleervoorbeeld (zie: http://www.healthy-vine.org/agricultural-projects/). De grond is goedkoop en vruchtbaar, maar wordt weinig doelmatig gebruikt. Een win-win-situatie dus. De bestaande groep kwekers zal worden uitgebreid en zal met onze steun meer grond aankopen, hierop een waterput aanleggen en meer gewassen telen. De kwekers dragen zelf ook financieel bij aan dit project. De put zal zelf beheerd worden, zoals de Healthy Vine dat nu al op 9 plaatsen georganiseerd heeft. Het fruit dat gekweekt wordt met putwater, kan in de droge tijd goed verkocht worden. Doordat er veel meer verschillende producten verbouwd kunnen gaan worden, naast wat er al groeit, krijgt dit project de vorm van een modelboerderij. Op deze wijze wordt waar gemaakt hetgeen in de ontwerpstatuten voor de uit te breiden coöperatie staat nl. dat de coöperatie als doel heeft de verbetering van de landbouwmogelijkheden van de gehele omgeving. Daarbij wordt in de komende jaren verder steun geboden door opleiders van een naburige landbouwhogeschool: de boeren blijken sterk gemotiveerd om hun advies aan te nemen.
 

Healthy Vine gaat van een christelijke (Anglicaanse) inspiratie uit en werkt samen met een netwerk van kerkelijke gemeentes om haar doelen te verwezenlijken. De bisschop van Luweroo is beschermheer van de Healthy Vine maar de beslissingen worden nadrukkelijk zonder inmenging van de kerk genomen. Het echtpaar Dennett houdt toezicht middels een contactpersoon/begeleider die door henzelf uitgekozen en aangesteld wordt. In een deugdelijk meerjarenplan is voorzien zodat dit project ook op de lange duur invloed zal kunnen hebben! St. Paulus heeft zich ten doel gesteld een bedrag van € 12.000 bijeen te brengen voor de aankoop van de grond en de aanleg van de waterput.