De Goede Week

Het paasfeest is het centrale feest van de christelijke kerk, waarin we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus vieren. Volgens de oude kerkelijke traditie gebeurt dat in verschillende diensten. Het geheel begint met Palmzondag, wanneer we de feestelijke intocht van Jezus in Jerusalem vieren. We zegenen palmtakken en lopen daarmee de kerk door, ter herinnering aan de mensen die Jezus destijds verwelkomden. De kinderen gaan daarbij voorop met hun kleurige palmpasenstokken. De dienst eindigt stil, want halverwege slaat de feestvreugde om in de ernst van het lijden dat Jezus zal ondergaan. Die ernst blijft gedurende de week die op Palmzondag volgt (en die de Goede Week wordt genoemd) bestaan.

 

Op donderdag komen we ‘s avonds bij elkaar om te gedenken hoe Jezus zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen hield. Het is de maaltijd die we elke zondag vieren en waarin de blijvende aanwezigheid van Jezus temidden van zijn volgelingen vieren.

 

Op de vrijdag komen we twee keer bij elkaar: ‘s middags om drie uur gedenken we met teksten uit de bijbel en liederen Jezus’ sterven aan het kruis en ‘s avonds vieren we in grote soberheid de doodse stilte van zijn graf.

 

Zaterdagavond vindt de viering van de paaswake plaats. Dat is een indrukwekkende viering, waarin allereerst het nieuwe licht de kerk wordt ingebracht en rondgedeeld. We lezen hoe God hemel en aarde geschapen heeft, zijn volk uit de slavernij van Egypte verloste en hoe sindsdien alle mensen worden opgeroepen om in het nieuwe leven dat de dood overwint te delen. Het is de viering waarin traditiegetrouw nieuwe christenen werden gedoopt, en dat zal ook dit jaar gebeuren. Na het bidden van de litanie van alle heiligen breekt dan de paasmorgen aan met het orgel dat na de week van stilte weer gaat spelen om de jubelzang van de kerk te begeleiden. De dienst gaat over in de viering van de eucharistie en na afloop wensen we elkaar een zalig Pasen: de dood is overwonnen in de verrijzenis van Jezus, wij delen in het nieuwe leven.

 

Op zondagmorgen wordt die jubelzang voortgezet in de viering van de eucharistie. We lezen dan het ontroerende verhaal van Maria Magdalena die de verrezen Heer ontmoet en tot apostel wordt: gezondene om de blijde boodschap in de wereld te verkondigen.

 

Iedereen is van harte welkom bij alle diensten!

Dick Schoon