De afsluiting van de Kerstperiode

De Naardense Bijbel

Evagelielezing:  Lukas 2:22-40 van 2 februari, Maria Lichtmis

En als, naar de Wet van Mozes, ‘vervuld zijn de dagen van hun reiniging’, laten Jozef en Maria Jezus mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer, gelijk geschreven staat in de Wet van de Heer: ‘elk mannetje dat de moederschoot splijt zal worden genoemd: toegeheiligd aan de Heer’ en om, naar wat gezegd is in de Wet van de Heer, een offerande te geven van ‘een koppel tortels of twee duivenjongen’.
En zie, er is een mens in Jeruzalem wiens naam is Simeon, en deze mens is een rechtvaardige, een vrome, een die wacht op Israëls vertroosting; de heilige Geest is over hem en hem is door de heilige Geest geopenbaard dat hij de dood niet zal zien voordat hij de Christus des Heren heeft gezien. Gedreven door de Geest komt hij naar het heiligdom, en als de ouders de boreling Jezus binnenbrengen om te doen wat over hem in de wet gewoonte is neemt ook hij het in zijn armen en zegent God; hij zegt: “Meester, nu laat gij uw dienaar gaan in vrede,- naar uw woord; want mijn ogen hebben gezien uw heil dat gij bereid hebt voor het aanschijn van alle gemeenschappen: licht tot ontsluiering van volkeren, de glorie van Israël, uw gemeente!” Zijn vader en moeder zijn verwonderd over wat over hem wordt gezegd. Simeon zegent hen en zegt tot Maria, zijn moeder: “Zie, deze is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat wordt weersproken; ook door je eigen ziel zal een zwaard gaan; zó zullen uit veler harten de overleggingen worden ontsluierd!”
Er is ook een profetes, Hanna, dochter van Fánoeël, uit de stam van Aser. Zij is met haar levensdagen ver heen: na haar meisjestijd heeft zij zeven jaren geleefd met haar man en is sindsdien weduwe, intussen vierentachtig jaren lang. Zij is nooit weggeweest uit het heiligdom, met vastentijden en gebeden God vererend nacht en dag. Dit eigen uur treedt zij naderbij. Zij dankt God en spreekt van hem tot allen die op Jeruzalems verlossing wachten. Als ze alles hebben gedaan wat de Wet van de Heer gebiedt keren ze terug naar Galilea, naar hun stad, Nazaret.  Het kindje groeit en wordt krachtig, – vervuld van wijsheid: Gods genade
was over hem.

 

Parochianen,

De Amsterdamse parochie doet mee aan het lezingenproject van onze kerk. Er wordt al geruime tijd gevraagd om een nieuw lectionarium, met daarin modernere vertalingen dan die we tot nog toe gebruikten. Nu kwam het goed uit, dat pastoor Henk Schoon (Alkmaar/Enkhuizen) zijn sabbatsverlof gebruikte om de lezingen van jaar C kritisch door te nemen en voor elke zondag in dat jaar een suggestie te doen voor een bepaalde vertaling. Die suggesties worden nu in enkele parochies, waaronder de Amsterdamse, bij wijze van proef gevolgd bij de zondagse viering. Het vraagt van lezers en hoorders wel wat geduld, want de gebruikte vertaling klinkt vaak anders dan we gewend zijn. Als het goed is, komt de Commissie voor de Liturgie met vragen die het project moeten evalueren. U hoort er dus nog van!

pastoor Dick Schoon

 

 

De preek op Maria Lichtmis door pastoraal werker Jarek Kubacki kunt u vinden onder WOORDEN in het hoofdmenue bovenaan de website.