Verslag Zilverplusbijeenkomst – 3 juli 2014

Voor deze bijeenkomst hadden zich een twintigtal parochianen aangemeld, helaas kon op de dag zelf niet iedereen er bij aanwezig zijn. Toch hebben 16 mensen het interessante verhaal van Peter-Ben Smit over de Mar Thoma Syrian Church in India.

Peter-Ben heeft over deze ontdekkingsreis van het geloof uitvoerig verslag gedaan in de Oud-Katholiek (juni 2014). Door zijn verhaal vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring te doen werd het duidelijk waarom de Internationale Bisschoppenconferentie besloten heeft om in gesprek te gaan met de Mar Toma Syrian Church en nog belangrijker hoe de delegatie te werk was gegaan. Door goed naar elkaar te luisteren, kennis te krijgen van de historische en culturele aspecten, het gesprek te starten met de herkenbare punten en overeenkomsten om pas in een later stadium de meer gevoelige onderwerpen aan de orde te stellen. En dan vast te kunnen stellen dat door het in gesprek gaan met elkaar blijkt dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen was een heel boeiende en leerzame ervaring.

Het was ook hard werken, want Peter-Ben was de snelste met typen. En zo gebeurde het dat als werkwijze diende dat de mening van de beide kerken werd geformuleerd, daarna werd de gemeenschappelijke tekst geschreven. De delegaties lazen mee, kwamen tot overeenstemming en zo kon er snel voortgang worden geboekt.

Er werden door de aanwezigen veel vragen gesteld die bijna allemaal beantwoord werden door Peter-Ben. Hierdoor werd het onderwerp nog duidelijker ‘in gekleurd’.

Peter-Ben werd hartelijk bedankt in woord en met een fles wijn.

Na de lunch die weer goed was verzorgd kwamen de beginwoorden van Will Keman nog beter tot zijn recht:

 

Dankbaarheid

 

Dankbaar zijn is de liefde van God herkennen in alles wat hij ons gegeven heeft- en hij heeft ons alles gegeven.

Iedere ademhaling is een geschenk van zijn liefde, ieder ogenblik van ons bestaan is een oneindige genade.

Dankbaarheid vindt daarom nooit iets vanzelfsprekend, is nooit onverschillig, ontwaakt voortdurend tot nieuwe verwondering en tot het prijzen van Gods goedheid.

Want een dankbaar mens weet dat God goed is; niet van horen zeggen, maar uit ervaring. En dat is het grote verschil.

Thomas Merton

 

Enkele deelnemers gaven blijk van hun dankbaarheid door een financiële bijdrage aan deze Zilverplus bijeenkomsten.

 

Voor een volgende bijeenkomst is inmiddels een datum gepland; donderdag 28 augustus. Pastoor Jaap Spaans komt dan vertellen over de Orthodoxe kerken in het algemeen, ook over muziek en iconen en dat uiteindelijk toespitsen op de met elkaar verweven kerkelijke en politieke situatie in Oekraïne. Zet de datum alvast in de agenda, er volgt nog een persoonlijke uitnodiging.

 

Will Keman