Parochie in vergadering

Afgelopen zondag 20 mei hielden we na de kerkdienst onze halfjaarlijkse gemeente-vergadering, waarvoor zo’n dertig kerkgangers in de gemeentezaal achterbleven. Zoals gebruikelijk werd allereerst het jaarverslag over 2011 van het kerkbestuur besproken. Daar waren weinig vragen of kritische kanttekeningen bij, hetgeen we beschouwen als een ondersteuning van het beleid zoals kerkbestuur en pastores dit hebben uitgevoerd.

 

Vervolgens lichtte penningmeester Jan Muijsert het financiën verslag over 2011 toe. Dankzij een hogere opbrengst van de bijdragen aan kerkbalans, collecten en giften gaf dat een redelijk optimistisch beeld te zien. Jan vertelde ook over de verdergaande restauratiewerkzaamheden, met name wat betreft het interieur van de kerk. Die brengen met zich mee, dat in het najaar van 2013 wellicht een tijdje elders kerkelijk onderdak zullen moeten vinden. Tot die tijd blijven we maar flink collecteren, want dat de restauratie weer heel wat geld gaat kosten, is wel duidelijk.

 

Het kerkbestuur was de afgelopen maanden naarstig op zoek geweest naar nieuwe leden ter opvolging van Will Keman, die op 1 juli afscheid neemt, en van Jan Muijsert en Alexandra Gerny, die per 1 januari 2013 aftreden. De vreugde was dan ook groot, toen eerst Arne Münch zich bereid verklaarde het secretariaat op zich te nemen, en vervolgens ook Toon Renssen bereid was kerkmeester te worden. Beide heren stelden zich – voorzover dat nog nodig was – aan de vergadering voor en hun kandidatuur werd met applaus begroet. Het kerkbestuur draagt hen nu voor bij de bisschop voor een benoeming. Vervolgens werden ook onder applaus als vertegenwoordigers van de parochie naar de landelijke synode Alexandra Gerny en Daan Kramer Schippers gekozen. Tenslotte was er wisseling van de wacht te melden bij de redactie van de website: Femmy Janson heeft haar taken inmiddels overgedragen aan Milou de Rooij. Pastoor Schoon bedankte Femmy uit naam van de hele parochie met een dik boek en een dito zoen.

 

Als bijzonder punt vermeldde de agenda de muzikale bijdragen aan de kerkdiensten, zoals we die gewend zijn in de advent en de vastentijd. Er waren vragen gerezen, zoals: waarom deze extra muziek juist tijdens de sobere tijden in de liturgisch jaar? Het onderwerp riep een heel scala van reacties op, niet alleen op de vraag zelf, maar ook over de plaats in de kerk van de muzikanten. Het kerkbestuur zal zich beraden over de aangedragen suggesties. Een ander onderwerp vormde de extra acitiviteiten in de parochie, met name een uitstapje of iets dergelijks. Ook over dit onderwerp ontbrak het de aanwezigen niet aan voorstellen, opmerkingen en suggesties, die het kerkbestuur meeneemt in de planning voor volgend jaar.

 

Al met al was het een geanimeerde vergadering, die bovendien netjes op tijd weer afgesloten kon worden. Dank aan alle aanwezigen!

 

Dick Schoon, pastoor

foto: Jeanine Bezuijen