Kerstboodschap van de Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Licht is een stralend beeld van Gods goedheid, in de schepping en op Kerstmis. De Schepper beveelt: “Er moet licht komen”en het heelal neemt vorm aan. Bij de geboorte van Christus schijnt het licht in de duisternis, en de duisternis kan het nooit in haar macht krijgen.

Kerstmis is een tijd om lof te zingen, ook al wordt in onze dagen de scheppingsdoxologie ondermijnd door de realiteit van milieuverwoesting. Het gezang van de sferen wordt verduisterd door vervuiling en machinelawaai, het ritme van de zee verstoord door klimaatverandering, de schoonheid van vele levensuitdrukkingen wordt vervormd door misbruiken die in hebzucht verworteld zijn. En vermits de aarde lijdt, lijden ook haar inwoners. Armen en andere sociaal gemarginaliseerde mensen vinden het steeds moeilijker om hun stem te verheffen in een lied.

In de dagen van Maria en Jozef, geloofde Keizer Augustus dat hij alleen de macht in handen had. Hij kondigde een decreet af dat “alle inwoners van het rijk” (het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt is oikoumene)zich moesten laten inschrijven. En een onbekend echtpaar onderneemt de reis naar Bethlehem. Maar God had een ander plan in de geschiedenis. En nu zien we dat vorsten en heersers, machten en krachten handelden – zonder het te beseffen – ter vervulling van voorschriften van profeten. Het is inderdaad Christus, en niet de Keizer, die “bestaat vóór alles en alles bestaat in hem”.

De Bijbelspecialist Barbara Rossing wijst erop dat de oude, keizerlijke oikoumene van Cesar – met de moderne economische, militaire en politieke imperia – ten gronde gaat. De profeten en apostelen verzekeren ons nochtans dat Gods schepping – een echte oikoumene die Gods familie omvat – getransformeerd zal worden.

Daarom bidden wij voor verandering en bieden onszelf aan als instrumenten voor die transformatie. Wij leven in het geloof dat zich in de komst van Jezus Christus een nieuwe schepping bevindt waarin de hoop die de engelen in hun lied zingen tot verwezenlijking komt – God, de mensheid en al wat leeft, zullen verzoend worden

Dr Samuel Kobia Secretaris generaal Wereldraad van Kerken